Aktyvių piliečių fondasRemiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 % EEE finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti per Aktyvių piliečių fondą. 2014 – 2021 m. EEE finansinio mechanizmo finansuojamas APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 – 2024 m. skiria 9 mln. eurų.

Planuojama, kad per penkerius metus į APF inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 mažų vietos lygiu veikiančių organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Kodėl reikalingi pokyčiai?
• Neaktyvūs ir per mažai dalyvaujantys visuomenės gyvenime piliečiai;
• Dideli socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir regionų;
• Žmogaus teisių standartų neužtikrinimas;
• Iniciatyvos, prasilenkiančios su žmogaus teisėmis ir demokratija;
• Smurto prevencijos trūkumas;
• „Šlubuojanti“ etninių mažumų integracijos politika;
• Pilietinei visuomenei stinga išteklių advokacijos ar su žmogaus teisėmis susijusioms veikloms;
• Mažos organizacijos, atstovaujančios pažeidžiamų visuomenės grupių interesus, nepakankamai aktyvios;
• Finansinis NVO nestabilumas;
• Nelygybė, skurdas, emigracija.
Ko siekiame?
Svarbiausias APF programos siekis – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.
Kaip tikimės to pasiekti?
• Skirdami finansavimą pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems APF programos paramos sričių projektams;
• Skatindami kokybišką ir abipusiai naudingą dvišalį bendradarbiavimą;
Įgyvendindami NVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas.
Teminės APF kryptys
Finansuosime NVO įgyvendinamus projektus, kurie:
• siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis);
• stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis);
• didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis);
• siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis);
• siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).
Dvišalis bendradarbiavimas
• Į APF programos rezultatus orientuotų projektų, įgyvendinamų kartu su partneriais iš šalies donorės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija), finansavimas;
• Dvišalių iniciatyvų tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) organizacijų, pvz., partnerių paieškos vizitai, partnerysčių užmezgimo susitikimai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai, finansavimas.
NVO gebėjimų stiprinimas
• Skatinant NVO veiklos plėtrą (pvz., skatinami projektai, kuriais numatomas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
• Įpareigojant NVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
• Organizuojant mokymo veiklas, skirtas NVO institucinių gebėjimų stiprinimui;
Inicijuojant ir įgyvendinant regioninių NVO stiprinimo ir lyderystės programas.
Programos prioritetinės sritys
Didesnis dėmesys geografiškai nutolusiems regionams. Skatinama užtikrinti pakankamą dėmesį regionų, išskyrus Vilniaus miestą, dalyvavimui programoje.
Didesnis dėmesys pažeidžiamoms tikslinėms grupėms. Skatinama atsižvelgti į pažeidžiamų tikslinių grupių, o ypač smurtą lyties pagrindu patiriančių aukų, poreikius.
Didesnė tarpkultūrinė integracija, ypatingą dėmesį skiriant tautinėms mažumoms. Skatinama stiprinti tarpkultūrinę integraciją, ypatingą dėmesį skiriant partnerystėms, įtraukiančioms tautinių mažumų NVO.
Geresnė jaunimo įtrauktis. Skatinama į projektus kaip tikslinę grupę įtraukti jaunus žmones ir kurti partnerystes su jaunimo organizacijomis.
Kas gali dalyvauti?
Pareiškėjai: Nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir atitinkančios NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus. 
Partneriai (neprivaloma): Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat NVO, tarptautinė organizacija, neformali grupė, veikianti Lietuvoje ar kitoje šalyje paramos gavėjoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje, EEE nepriklausančioje šalyje, turinčioje bendrą sieną su Lietuva.
Daugiau informacijos: apf.lt

Rėmėjai ir partneriai