Aktyvių piliečių fondas

2019 – 2024 m. EEE  finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas (APF) pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti skiria 9 mln. eurų. Per penkerius metus į APF inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) (įskaitant bent 80 mažų vietos lygiu veikiančių organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Kodėl reikalingi pokyčiai?

Ko siekiame?

Svarbiausias APF programos siekis – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.

Kaip tikimės to pasiekti?
 • Finansuodami APF teminių krypčių projektus;
 • Skatindami dvišalį bendradarbiavimą ir dvišales iniciatyvas;
 • Įgyvendindami PVO gebėjimų stiprinimo iniciatyvas.
Teminės APF kryptys:

Finansuosime PVO įgyvendinamus projektus, kurie:
 • siekia aktyvesnio piliečių įsitraukimo į pilietines veiklas;
 • stiprina pilietinės visuomenės atliekamą valdžios institucijų veiklos stebėseną ir priežiūrą, advokaciją;
 • stiprina paramą žmogaus teisėms;
 • siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus;
 • stiprina PVO gebėjimus.
Dvišalis bendradarbiavimas:

Siekdami kokybiško ir abipusiai naudingo Lietuvos ir šalių donorių (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) bendradarbiavimo, finansuosime:
 • APF finansuojamų teminių krypčių projektus, įgyvendinamus kartu su partneriais iš šalies(-ių) donorės(-ių) PVO;
 • dvišales iniciatyvas tarp Lietuvos ir šalies(-ių) donorės(-ių) PVO, pvz., partnerių paieškos vizitai, ryšių užmezgimo renginiai, individualios trumpalaikės stažuotės ir patirties mainai.
PVO gebėjimų stiprinimas:

Stiprinsime PVO institucinius gebėjimus ir jų tvarumą skatindami:
 • PVO veiklos plėtrą (pvz., projektai, kuriais skatinamas nacionalinių ir vietinių organizacijų bendradarbiavimas ir pan.);
 • PVO numatyti 10-15 % įgyvendinamo projekto biudžeto skirti organizacijos gebėjimų stiprinimui;
 • Organizuodami APF informacines veiklas;
 • Inicijuodami ir organizuodami mokymo veiklas, skirtas PVO stiprinimui;
 • Inicijuodami ir įgyvendindami regioninių PVO stiprinimo ir lyderystės programas.
Programos prioritetinės sritys:
 • PVO iš kaimiškųjų vietovių ar miestelių dalyvavimas (teikiant prioritetą mažų vietiniu lygiu veikiančių PVO projektams);
 • partnerysčių skatinimas (teikiant prioritetą projektams, įgyvendinamiems kartu su valdžios institucijomis ir/ar verslo organizacijomis);
 • jaunimo dalyvavimas (teikiant prioritetą projektams, įtraukiantiems ar įgyvendinamiems kartu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijomis);
 • tarpkultūrinio dialogo skatinimas (teikiant prioritetą projektams, įtraukiantiems ar įgyvendinamiems kartu tautinėms mažumoms atstovaujančiomis PVO).
Daugiašalės (regioninės) pilietinės visuomenės iniciatyvos:

Pasitelkdami tarptautinį bendradarbiavimą aukščiau įvardytiems iššūkiams įveikti, kartu su kitų šalių Aktyvių piliečių fondų operatoriais bendrai inicijuosime renginius pilietinės visuomenės stiprinimo, žmogaus teisių, socialinės įtraukties didinimo ar PVO vaidmens kuriant inovacijas ir socialinius pokyčius temomis.

Dalyvavimo sąlygos

Kas gali dalyvauti:

APF programos veiklose ir kvietimuose gali dalyvauti PVO – nevalstybinės, pelno nesiekiančios, savanoriškumo principu besiremiančios organizacijos, veikiančios atskirai nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir verslo organizacijų tokiose visuomenei svarbiose srityse kaip aktyvus pilietiškumas, lyčių lygybė, socialinė įtrauktis, žmogaus teisės, aplinkosauga ir pan. PVO terminas apima nevyriausybines, bendruomenines organizacijas.

Dalyvavimo galimybės:
Plačiau: www.apf.lt   

Rėmėjai ir partneriai