Projektas „Sugrįžimai“ skirtas jaunų žmonių kritinio mąstymo ir pilietinio dalyvavimo vietos lygiu skatinimui. Šio projekto pagrindu tęsiame jaunų žmonių telkimą į jaunų atviros visuomenės idėjos palaikytojų tinklą, plečiant jų galimybes įsitraukti ir dalyvauti pilietinėje visuomenėje nacionaliniu ir Europos lygiu. Tuo pačiu plečiamas ir palaikomas jaunimo mentorių tinklas, kad jauni žmonės turėtų atramą ir galimybę konsultuotis, norėdami mokytis, stiprinti pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais, tapdami aktyviais ir atsakingais visuomenės nariais.

Projekto trukmė

2023 m. sausis – gruodis

Projektą finansuoja

Erasmus+
 • Didinti jaunų žmonių kritinį mąstymą bei gebėjimą reikšti savo pozicijas viešai, suteikiant jiems palankias sąlygas įgyti naujų žinių ir gebėjimų veikti.
 • Įgalinti jaunus žmones veikti savivaldos lygmenyje ir spręsti vietos problemas.
 • Detaliau pažvelgti į jaunimo dalyvavimo/nedalyvavimo pilietinėse veiklose priežastis konkrečioje savivaldybėje.
 • Burti naują ir motyvuotą jaunuolių kartą, kuri puoselėtų ES vertybes.

Alytaus miesto, Kėdainių rajono ir Plungės rajono savivaldybių jaunimas.

1 veikla. Neformalios jaunimo grupės sutelkimas (5 jauni žmonės) ir jų gebėjimų stiprinimas.

2 veikla. ALF ir neformalios jaunimo grupės susitikimai su 3 Alytaus, Kėdainių ir Plungės savivaldybių administracijų atstovais, jaunų žmonių komandų būrimas (40 dalyvių)

3 veikla. Vienos dienos susitikimai. Alytaus, Kėdainių ir Plungės savivaldybių jauniems žmonėms aktualių problemų išgryninimas, jų sprendimo planų parengimas ir įgyvendinimas. (75 jaunų žmonių)

4 – 6 veiklos. Vieši renginiai Alytaus, Kėdainių ir Plungės savivaldybėse. (150 jaunų žmonių)

7 veikla. Baigiamasis įvertinimo renginys Vilniuje. (70 jaunų žmonių).

8 veikla. Mentorystės programa. Suburta 4-5 mentorių komanda, padėsianti jauniems žmonėms projekto įgyvendinimo ir turinio klausimais.

 • Jaunuoliai supranta vietos savivaldos veikimo principus, geba išsiaiškinti visuomenės lūkesčius ir analizuoti vietos politikų priimtus sprendimus bei suformuluoti savo pasiūlymus.
 • Vietos politikams ir visuomenei pateikia pasiūlymus dėl veiksmingesnio gyventojų ir ypač jaunimo interesų atstovavimo.
 • Dalyvauja viešosiose diskusijose ir viešai aptaria jiems rūpimus klausimus.
 • Parengia analizę apie konkrečiose savivaldybėse jaunimo dalyvavimo/nedalyvavimo pilietinėse veiklose priežastis ir aktualijas.
 • Įgyja ar sustiprina mokėjimo mokytis kompetenciją, kritinio mąstymo gebėjimus, darbo su jaunų žmonių grupėmis (o kartu ir jų poreikių pažinimo, analizės, planavimo gebėjimus), praplečia neformaliojo jaunimo ugdymo priemonių ir metodų naudojimo praktinius įgūdžius.
 • Sustiprina bendradarbiavimo kompetenciją, kritinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimus, analizės įgūdžius, praplečia žinias apie valdžios institucijų vaidmenį ir veiklą.
 • Turi galimybę gilintis į pamatines ES vertybes, geriau suprasti vertybinių nuostatų įtaką kasdieniams sprendimams, mokytis į aplinką ir reiškinius žvelgti iš įvairių perspektyvų (daugiaperspektyvumo principas).
 • Tiek nauji ar sustiprinti praktiniai įgūdžiai, tiek įgytos kompetencijos padeda projekte dalyvaujantiems jauniems žmonėms suprasti aktyvaus dalyvavimo reikšmę ir paskatins ieškoti būdų įsitraukti į su jaunimu susijusių sprendimų priėmimą vietos lygiu.