nuo liepos 3 d. iki rugsėjo 30 d.

Kviečiame teikti anketas į I kvietimą

ATVIRI KVIETIMAI DALYVAUTI PROGRAMOJE

Kvietimo dokumentai nevyriausybinėms organizacijoms

iki rugsėjo 30 d. vykstantis kvietimas

Programos dokumentai:
Kvietimas
Kvietimo gairės

Dokumentai, kuriuos turi užpildyti pareiškėja:
Organizacijos anketa
Pareiškėjos deklaracijos forma

Pateiktų paraiškų laukiame iki 2024 m. rugsėjo 30 d., 23.59 val. (Lietuvos laiku).

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. paštu projektai@olf.lt. Laiško antraštėje nurodykite: Anketa Veikiam! Programai.

1. Ar „VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programos mokymuose bus galimybė dalyvauti 3 asmenims iš vienos NVO?

Kvietimo gairėse numatyta (žr. 7 psl.), kad “Programoje dalyvaujančią organizacijos komandą sudarys bent 2 nariai – savanorės(-iai) ir (ar) darbuotojos(-ai), iš kurių bent viena(s) užima vadovaujančias pareigas organizacijoje.” Ši Programoje dalyvaujančios NVO komanda dalyvaus gyvuose mokymosi etapo susitikimuose ir nuotolinėse konsultacijose. Siekiant užtikrinti mokymų kokybę, gyvuose susitikimuose galės dalyvauti 1-2 atstovės(-ai) iš organizacijos. Tuo tarpu nuotolinėse konsultacijose (priklausomai nuo temos) galės dalyvauti ir daugiau nei 2 vienos organizacijos atstovės(-ai).

Pildant organizacijos anketą dalyvauti „VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programoje 1 ir 2 dalyvėmis(-iais) prašome įvardinti asmenis, kurie, planuojama, atstovaus organizaciją gyvai vyksiančiuose mokymuose.

2. Ar VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programoje gali dalyvauti visos NVO, veikiančios Lietuvoje, nesvarbu, ar jos regionų, ar didmiesčių? 

Taip, šiuo metu paskelbtame konkurse dalyvauti „VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programoje gali dalyvauti visos NVO, kurios atitinka visus kvietimo gairėse įvardintus kriterijus tinkamoms pareiškėjoms (žr. Kvietimo gairių 2.2 punktą).

Pareiškėjos, kurios veikia Lietuvos regionuose (t.y. yra įregistruotos ir veikia Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos apskrityse, taip pat Vilniaus arba Kauno apskrityse, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestą) gaus papildomų balų vertinant jų pateiktas anketas.

Pareiškėjos, kurios neveikia Lietuvos regionuose (taip, kaip apibrėžta aukščiau) taip pat gali dalyvauti „VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programos konkurse, tačiau papildomi balai vertinant jų anketas skiriami nebus.

3. Kuriame VEIKIAM!“ programos kvietime rekomenduojate dalyvauti mūsų NVO? 

VEIKIAM!“ programoje numatyti 2 kvietimai: 

 • Pirmas kvietimas skirtas regioninių Lietuvos NVO gebėjimų stiprinimui:  

I-as etapas: 2024–2025 m. regioninės Lietuvos NVO galės dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje lyčių lygybės ir nediskriminavimo, smurto lyties pagrindu atpažinimo ir prevencijos vykdymo klausimais. 

II-as etapas: 2025 m. regioninės Lietuvos NVO (tik organizacijos dalyvaujančios gebėjimų stiprinimo programoje!) galės teikti projektų paraiškas finansavimui gauti. 

 • Antru kvietimu teikti paraiškas siekiama sustiprinti NVO vykdomą advokaciją, skirtą smurto lyties pagrindu stabdymui ir prevencijai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2025 m. paraiškas galės teikti nacionalinės NVO iš visų trijų Baltijos šalių, užmezgusios partnerystes su regioninėmis NVO. 

Planuojame, kad antrojo kvietimo projektai bus finansuoti ir įgyvendinami panašiu laikotarpiu kaip ir NVO, dalyvaujančių VEIKIAM!” gebėjimų stiprinimo programoje, t.y. nuo 2025 m. rudens.  

Todėl NVO, kurioms įdomi VEIKIAM!” programa bei jos suteikiamos galimybės, kviečiame įsivertinti, kiek joms aktualus mokymosi ir gebėjimų stiprinimo komponentas, kuris yra vienas iš pagrindinių skirtumų tarp dabar paskelbto (pirmojo) kvietimo ir antrojo kvietimo, numatomo 2025 m. 

 

 

Skundai ir apeliacijos

SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Kviečiame susipažinti su skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pateikus skundą, jis bus nagrinėjamas pagal šias taisykles. Skundai turi būti pateikiami elektroniniu paštu pranesejai@olf.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas einančias po pranešimo apie sprendimą išsiuntimo dienos ar skundžiamo įvykio.

Pareiškėjos, nesutinkančios su anketos ar projekto paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais ir turinčios pagrįstų argumentų, gali pateikti apeliaciją. Apeliacijos teikiamos tik dėl administracinio tinkamumo vertinimo metu galimai įvykusių faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų. Apeliacijos teikimo tvarka:

 1. Pareiškėja, nesutinkanti su „VEIKIAM!“ gebėjimų stiprinimo programos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais ir sprendimu, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos gali pateikti laisvos formos apeliaciją.
 2. Apeliacijos teikiamos el. pašto adresu info@olf.lt.
 3. Apeliacijos siunčiamos el. paštu, todėl apeliacijos gavimo data laikoma el. laiško gavimo data.
 4. ALF per 3 darbo dienas atsiųs patvirtinimą, kad apeliacija yra gauta.
 5. Programos „VEIKIAM!” vykdytojo ir partnerio Lietuvoje sudarytas Apeliacinis komitetas per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo ją išnagrinės (nagrinėjant apeliaciją, komitetas pareiškėjos gali paprašyti pateikti papildomus arba patikslinti pateiktus dokumentus).
 6. Apeliacinis komitetas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
 • apeliaciją tenkinti ir anketą ar paraišką teikti tolesniam vertinimui;
 • apeliacijos netenkinti.
 1. Apeliacinio komiteto argumentuotas sprendimas bus pateiktas pareiškėjai el. paštu. Sprendimas yra galutinis.

EKSPERTŲ ATRANKA

Paraiškų vertinimo eksperčių(-tų) atranka iki rugpjūčio 19 d. 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatės(-ai) į ekspertes(-us)

KVIETIMAS

Anketa

Eksperčių(-tų) darbo reglamentas

Pateiktų anketų kartu su CV laukiame iki 2024 m. rugpjūčio 19 d. el. paštu info@olf.lt.

APIE PROGRAMĄ VEIKIAM!

Programos VEIKIAM! tikslas yra sumažinti smurto lyties pagrindu apraiškas mūsų visuomenėje, sutelkiant ir įgalinant šioje temoje veikti įvairias nevyriausybines organizacijas. Programa VEIKIAM! siekiama ugdyti suvokimą, kad atsakas į smurtą lyties pagrindu yra neatsiejamas kiekvienos NVO, kuri savo veiksmus grindžia pamatiniais žmogaus orumo, lygiateisiškumo ir lygybės principais, veiklos aspektas. Taip pat keliamas tikslas stiprinti NVO, kad smurto lyties pagrindu prevencija taptų neatskiriama jų kasdienės veiklos dalimi ir prisidėti prie paslaugų nukentėjusioms(-iems) nuo smurto lyties pagrindu kokybės gerinimo.

Programos VEIKIAM! kryptys:

 • Diskriminacijos ir lyčių stereotipų mažinimo krypties tikslas – kurti aplinką, kurioje diskriminacija dėl lyties ir kitų asmens tapatybės aspektų, pavyzdžiui, amžiaus, negalios, etninės tapatybės, seksualinės orientacijos, psichikos sveikatos sutrikimų, migracijos patirties ar „rasės“, yra nepriimtina. Diskriminacija dėl lyties apsunkina diskriminacijos kitais pagrindais pasekmes. Todėl ši programos kryptis skatina šalinti lyčių stereotipus atkreipiant dėmesį į pažeidžiamumų sankirtas (pavyzdžiui, moterų su negalia, vyresnio amžiaus ar jaunų moterų, migrančių, lesbiečių patirtis), kurios didina riziką patirti smurtą.
 • Atsako į smurtą lyties pagrindu krypties tikslas – paskatinti NVO, dirbančias su pažeidžiamomis grupėmis arba jas atstovaujančias, prisidėti prie atsako į smurtą lyties pagrindu ir vykdomų priemonių veiksmingumo didinimo. Labiausiai paplitusi smurto lyties pagrindu forma yra prievarta artimoje aplinkoje. Tokiais atvejais dažniausiai nukenčia moterys. Išskirtinai pažeidžiamoje situacijoje dėl smurto lyties pagrindu atsiduria tos moterys, kurios patiria diskriminaciją ir kitais pagrindais, pavyzdžiui, turinčios negalią, psichikos sveikatos sutrikimų, migrantės ir kt. Smurtas lyties pagrindu apima ir kitas smurto rūšis, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą ar persekiojimą, smurtą virtualioje erdvėje.
 • NVO gebėjimų stiprinimo kryptimi siekiama sustiprinti NVO, kurios veikia viešojoje erdvėje visuomenės labui ir rūpinasi pažeidžiamų grupių gerove. Šioje programos kryptyje numatyti teminiai mokymai ir seminarai, organizacijų mentorystė. Taip pat bus padedama įsivertinti individualius NVO gebėjimų stiprinimo poreikius ir sudarytos sąlygos juos atliepti.

Programą VEIKIAM! parengė ir įgyvendina Atviros Lietuvos fondas, Lygių galimybių plėtros centras, taip pat Marta Centras Latvijoje ir Moterų paramos ir informacijos centras Estijoje. Programa finansuojama Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis (CERV-2023-DAPHNE). 2024-2027 metais programai VEIKIAM! bus skirta 2,9 mln. eurų.

KODĖL SMURTAS LYTIES PAGRINDU YRA VISŲ REIKALAS?

Viena iš trijų moterų pasaulyje susidūrė ar susidurs su partnerio smurtu, rodo Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys. Lietuvoje iš visų užregistruotų smurto artimoje aplinkoje atvejų, 90 proc. smurtautojų buvo vyrai, o 80 proc. aukų moterys. Tai rodo, kad smurtas artimoje aplinkoje yra smurtas lyties pagrindu. Smurtas prieš moteris vis dar yra rimta problema visoje Europos Sąjungoje, ir ypač – Lietuvoje. Kol kas Lietuvoje nėra sisteminio požiūrio į smurto lyties pagrindu apraiškas ir jų prevenciją. Tokį sisteminį požiūrį sprendžiant smurto lyties pagrindu klausimą ir siūlo vadinamoji Stambulo konvencija.

Viena iš svarbių grandžių, kovojant su smurtu lyties pagrindu yra pilietinė visuomenė. Nevyriausybinės organizacijos čia atlieka svarbų vaidmenį. Jos ne tik dirba tiesiogiai su smurtą patyrusiomis moterimis ar smurtaujančiais vyrais, teikia pagalbą, bet gali reikšmingai prisidėti prie pačios prevencijos, lyties aspektą integruoti ir dirbdamos su savo tikslinėmis grupėmis.

KUO IŠSKIRTINĖ PROGRAMA VEIKIAM?

Programa „VEIKIAM!” skirta ne tik NVO, turinčioms patirtį smurto įveikimo srityje, bet ir visoms NVO, savo veiksmus grindžiančioms pamatiniais žmogaus orumo, lygiateisiškumo ir lygybės principais bei siekiančioms tobulėti. Taip pat ši programa kviečia dalyvauti ir gauti finansavimą įvairaus dydžio ir aprėpties organizacijas – tiek vietos lygmeniu veikiančias regionines, tiek ir nacionalines NVO.

Pirmas kvietimas skirtas regioninių Lietuvos NVO gebėjimų stiprinimui. Gebėjimų stiprinimo programa susideda iš mokymosi (I-as etapas) bei praktikos įgyvendinant finansuojamą projektą (II-as etapas).

 • I-as etapas: 2024–2025 m. regioninės Lietuvos NVO galės dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje lyčių lygybės ir nediskriminavimo, smurto lyties pagrindu atpažinimo ir prevencijos vykdymo klausimais. Mokymosi etapą (2024 m. gruodis – 2025 m. gegužė) sudarys lyčių lygybės kompetencijų stiprinimo bei projektinio raštingumo moduliai ir mentorystė. Mokymosi etapo užsiėmimai grindžiami patirčių ir patyrimų refleksijomis, aplinkos stebėjimu, teorinių įžvalgų ir dalyvių patirties aptarimu, grupinėmis diskusijomis. Mentorystė orientuota į konkrečių klausimų atliepimą, organizacijoje egzistuojančių iššūkių sprendimų paiešką, kuriant saugią erdvę klausti, išbandyti ir konsultuotis.
 • II-as etapas: 2025 m. regioninės Lietuvos NVO (dalyvavusios gebėjimų stiprinimo programoje) galės teikti projektų paraiškas finansavimui gauti.

Antru kvietimu teikti paraiškas siekiama sustiprinti NVO vykdomą advokaciją, skirtą smurto lyties pagrindu stabdymui ir prevencijai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2025 m. paraiškas galės teikti nacionalinės NVO iš visų trijų Baltijos šalių, užmezgusios partnerystes su regioninėmis NVO.

PROGRAMOS NAUJIENOS