INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Interneto svetainės www.olf.lt (toliau – Svetainė) ir jos duomenų valdytojas yra viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas (toliau – Atviros Lietuvos fondas), juridinio asmens kodas 210063570, adresas: Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2685511, el. paštas info@olf.lt.

Atviros Lietuvos fondas gerbia Svetainės lankytojų teisę į privatumą ir duomenų apsaugą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir teisių įgyvendinimą.

Svetainės privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką ir taikoma kai Jūs naudojatės Svetaine.

Atviros Lietuvos fondas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą nuostatomis, taip pat Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

Svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių įstaigų ar organizacijų interneto svetaines ir (ar) tinklalapius. Atviros Lietuvos fondas nėra atsakingas už tokių interneto svetainių ir tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Atviros Lietuvos fondas Svetainėje tvarko šiuos lankytojų asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Duomenų  tvarkymo tikslas Duomenų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Duomenų saugojimo trukmė Duomenų kilmės šaltinis Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Savanorių atranka Kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, pomėgiai / hobiai / talentai, žinutės turinys, kita asmeninė informacija Sutarties sudarymas ir vykdymas

(BDAR 6 str. 1 d. „b“ p.)

Atrinkus savanorį – sutarties galiojimo metu ir 3 metus po sutarties pasibaigimo;

neatrinkus savanorio – iki atrankos pabaigos

Pateikia duomenų subjektas Perduodama „Google“

(naudojant „Google Forms“)

Atviros Lietuvos fondo klubo narių registracija Klubo nario vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, žinutės turinys, kita asmeninė informacija Duomenų subjekto sutikimas

(BDAR 6 str. 1 d. „a“ p.)

Iki sutikimo galiojimo pabaigos Pateikia duomenų subjektas Perduodama „Google“

(naudojant „Google Forms“)

Lėšų rinkimas (aukojimas) Aukotojo vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, aukojimo suma, mokėjimo kortelės numeris ir  galiojimo laikas Sutarties sudarymas ir vykdymas

(BDAR 6 str. 1 d. „b“ p.)

Nuolat Pateikia duomenų subjektas; pateikia trečiosios šalys Perduodama mokėjimų internetu platformoms – „PayPal“ ir „Contribee“

(atliekant aukojimo pavedimą)

Atviros Lietuvos fondo socialinių tinklų („Facebook“, „Linkedin“, „Instagram“, „YouTube“) paskyrų administravimas Lankytojo socialinio tinklo paskyros pavadinimas, nuotrauka, reakcijos į Atviros Lietuvos fondo generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai, kt.) Duomenų subjekto  sutikimas

(BDAR 6 str. 1 d. „a“ p.)

Iki Atviros Lietuvos fondo ar lankytojo socialinio tinklo paskyros galiojimo pabaigos ar sutikimo galiojimo pabaigos (reakcijų panaikinimo / ištrynimo) Pateikia duomenų subjektas; pateikia trečiosios šalys Perduodama:

– duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.);

– duomenų gavėjams (finansų ir mokėjimo įstaigoms, pristatymo ar kurjerių tarnyboms ar kt.);

– valstybės institucijoms ir įstaigoms (jei to reikalauja teisės aktai arba būtina ginti Atviros Lietuvos fondo teises)

Svetainės funkcionalumo užtikrinimas, statistinės informacijos rinkimas, informacijos srautų analizė, Svetainės ir naršymo joje gerinimas, Svetainės lankytojų individualizavimas Lankytojo IP adresas ir veiksmai Svetainėje Teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą –būtinųjų slapukų atveju

(BDAR 6 str. 1 d. „f“ p.);

duomenų subjekto sutikimas –  nebūtinųjų slapukų atveju

(BDAR 6 str. 1 d. „a“ p.)

Iki Slapukų politikoje nurodyto konkretaus slapuko galiojimo termino pabaigos arba sutikimo atšaukimo. Pateikia duomenų subjektas; pateikia trečiosios šalys Perduodama duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).
Vidinė ir išorinė komunikacija, visuomenės informavimas Svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose apie Atviros Lietuvos fondo istoriją, vykdomas veiklas, organizuojamus / inicijuojamus renginius Renginio dalyvio vardas, pavardė, pareigos, organizacija,  atvaizdas (fotografijos), audio ir video medžiaga, nuomonės, pasisakymai

 

Duomenų subjekto sutikimas

(BDAR 6 str. 1 d. „a“ p.);

viešosios valdžios funkcijų vykdymas

(BDAR 6 str. 1 d. „e“ p.)

Iki sutikimo galiojimo pabaigos

arba konkrečioje projekto finansavimo sutartyje nustatytą terminą (projektų viešinimo renginių atveju).

Pateikia duomenų subjektas Perduodama duomenų tvarkytojams (IT, tarnybinių stočių, virtualių debesų saugyklų, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams ir kt.).

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Atviros Lietuvos fondas įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  2. susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis (teisė susipažinti);
  3. prašyti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo tvarkomus asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  4. prašyti ištrinti (sunaikinti) savo tvarkomus asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
  5. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  6. prašyti perkelti savo pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė perkelti);
  7. nesutikti  su savo asmens duomenų tvarkymu (teisė nesutikti).

Nurodytos teisės nėra absoliučios, todėl jų įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytų konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų. Esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Atviros Lietuvos fondas turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Atviros Lietuvos fondą el. pašto adresu info@olf.lt arba adresu: Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius, Lietuva.

Siekiant tinkamai nustatyti Jūsų tapatybę, prie prašymo, siunčiamo paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas siunčiamas el. paštu, tapatybė privalo būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu). Rašytinis prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai Atviros Lietuvos fondo darbuotojams, kurie turės galimybę identifikuoti Jūsų tapatybę prašymo pateikimo metu.

Jeigu manote, kad Atviros Lietuvos fondas netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis arba netinkamai įgyvendina ar neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė: www.vdai.lrv.lt).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai ir kodėl jie naudojami?

Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies) – nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi į Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje.

Slapukai naudojami Svetainės funkcionalumui gerinti, efektyviam ir sklandžiam Svetainės veikimui užtikrinti, naršymo statistikai ir analizei vykdyti, palengvinanti naršymą ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos, užtikrinti veiksmingesnę rinkodarą. Slapukų pagalba atpažįstamas ankstesnis Svetainės lankytojas, išsaugoma lankymosi Svetainėje istorija pagal kurią pritaikomas turinys, renkama statistinė informacija apie Svetainės lankomumą (Jūsų IP adresas, aplankytos Svetainės sritys, Svetinėje ar konkrečiame jos puslapyje praleistas laikas, kalbos pasirinkimai ir pan.).

Kokie slapukai naudojami?

Svetainėje naudojami šių kategorijų slapukai:

Būtinieji (techniniai) slapukai: reikalingi tinkamam Svetainės funkcionalumui užtikrinti ir pagrindinių funkcijų,  tokių kaip saugus prisijungimas užtikrinimas ar sutikimo nuostatų koregavimas, įgalinimui. Šie slapukai įdiegiami automatiškai be Svetainės lankytojo sutikimo ir negali būti išjungti, nes be jų Svetainė tinkamai neveiks.

Funkciniai slapukai: padeda naudotis Svetaine patogiai ir efektyviai, pagerina funkcionalumą, pateikiamo turinio formatą ir formą, naudojimosi Svetaine patirtį. Šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus, nuo kurių priklauso kaip ir ką matote Svetainėje, pvz., prisimena Jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas, anksčiau peržiūrėtą informaciją. Šie slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai Svetainės lankytojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami.

Statistiniai (analitiniai) slapukai: naudojami, analizuojant Svetainės efektyvumą ir lankomumą ir siekiant Svetainę padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojams. Šie slapukai leidžia skaičiuoti apsilankymo Svetainėje skaičių ir Svetainės lankytojų srauto šaltinius, dažniausiai ir rečiausiai lankomus puslapius, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius, apsilankymo datą ir laiką ir kt. Šie slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai Svetainės lankytojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami.

Reklaminiai (rinkodaros) slapukai: naudojami, teikiant lankytojams pritaikytus skelbimus ar reklamas pagal anksčiau lankytus puslapius ir analizuoti reklaminių kampanijų efektyvumą. Šiuos slapukus nustato trečiosios šalys (pvz., „YouTube“), stebint lankytojų elgesį su jų tiekiamu turiniu (pvz., peržiūrint vaizdo įrašus) ir atsižvelgiant į jį, parenkant panašų turinį kitose svetainėse. Šie slapukai Svetainėje aktyvuojami tik po to, kai Svetainės lankytojas sutinka, kad tokie slapukai būtų naudojami.

Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Kategorija Paskirtis Galiojimo laikas Tiekėjas
cookieyes-consent Būtinasis Įsiminti Svetainės lankytojų sutikimo nuostatas, kad jų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų Svetainėje metu 1 metai „CookieYes“
burst_uid Statistinis Saugoti ir stebėti sąveiką 1 mėnuo „Burst Statistics“
pll_language Funkcinis Įsiminti Svetainės lankytojo pasirinktą kalbą 1 metai „Polylang“
_ga_* Analitinis Saugoti ir skaičiuoti puslapių peržiūras 2 metai „Google Analytics“
_ga Analitinis Identifikuoti unikalius Svetainės lankytojus ir rinkti informaciją apie Svetainės lankomumą 2 metai „Google Analytics“
SoundestID Analitinis Nustatyti, ar Svetainės lankytojas yra naujas, ar jau lankėsi anksčiau Sesijos metu „Omnisend“
omnisendSessionID Analitinis Nustatyti unikalų sesijos ID ir rinkti informaciją apie Svetainės lankytojų elgseną 30 minučių „Omnisend“
_fbp Reklaminis Pateikti skelbimams ir reklamai, prisijungus prie „Facebook“ ar kitos skaitmeninės platformos, naudojančios „Facebook“ reklamą 3 mėnesiai „Facebook“
CONSENT Reklaminis Nustatyti, ar lankytojas sutiko su reklaminiais slapukais 2 metai „YouTube“
VISITOR_INFO1_LIVE Reklaminis Įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais 180 dienų „YouTube“
Yt-remote-device-id Reklaminis Išsaugoti naudotojo vaizdo įrašų nuostatas, naudojant įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus Nuolat

 

„YouTube“
Yt-innerturbe::requests Reklaminis Registruoti unikalų ID ir saugoti duomenis apie naudotojo peržiūrėtus „YouTube“ vaizdo įrašus Nuolat

 

„YouTube“
Yt.-remote-connected-devices Reklaminis Išsaugoti naudotojo vaizdo įrašų nuostatas, naudojant įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus Nuolat „YouTube“
VISITOR_PRIVAZY_METADATA Reklaminis Išsaugoti „YouTube“ lankytojo sutikimo su slapukais būseną dabartiniam domenui 180 dienų „YouTube“

Svetainė turi sąsają su trečiųjų šalių komunikacijos kanalais – „Facebook“, „Linkedin“, „Instagram“, „YouTube“, kuriuose talpinama informacija apie Atviros Lietuvos fondo veiklą. Šių duomenų tvarkytojų slapukai mums leidžia gauti apibendrintus statistinius duomenis ir įžvalgas apie tai kaip lankytojai sąveikauja su mūsų įrašais, skelbimais, šia Svetaine, vaizdo įrašais ir kitu turiniu šiose socialinėse medijose.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, lankytojui parodomas pranešimas apie slapukų naudojimą ir būtini bei lankytojo pasirinkti slapukai perkeliami į naudotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atpažinti. Būtinųjų slapukų lankytojas išjungti negali, o visi kiti slapukai naudojami tik lankytojo sutikimu. Jei nesutiksite su jokiais slapukais, slapukai nebus įdiegti (išskyrus būtinus), tačiau pranešimas apie slapukų naudojimą bus rodomas kiekvieną kartą, kai apsilankysite Svetainėje. Sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinus), galite bet kada atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Sutikdami su slapukų naudojimu, Jūs sutinkate su trečiųjų šalių, teikiančių slapukus, dalyvavimu ir duomenų tvarkymo sąlygomis, renkant statistinius duomenis, susijusius su Svetainės naudojimu.

Kaip valdyti slapukus?

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Slapukų nustatymus galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu:

Daugiau informacijos apie slapukus: https://www.allaboutcookies.org/

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Svetainės privatumo politika periodiškai peržiūrima ir, esant poreikiui ar pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą, atnaujinama. Atnaujinus šią politiką, informuosime Jus apie esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą šioje Svetainėje. Pakeitimai įsigalios nedelsiant.

Jei Jūs po šios politikos atnaujinimo toliau naudojatės Svetaine, laikoma, kad Jūs sutikote su atnaujintomis Svetainės privatumo politikos sąlygomis.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jei dėl šioje Svetainės privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis į Atviros Lietuvos fondą pasirinktu būdu:

  • elektroniniu paštu: info@olf.lt;
  • paštu, adresu: Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius, Lietuva;
  • telefonu: +370 5 2685511.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-01