Šiandien Lietuvos demokratija susiduria su įvairiais iššūkiais, keliančiais grėsmę jos stabilumui ir tolesnei raidai.

  • Visuomenės susiskaldymas ir poliarizacija tampa vis ryškesnė, ypač socialinėje erdvėje. Skirtingos politinės ideologijos, vertybės ir požiūris į aktualius klausimus gilina atskirtį ir trukdo konstruktyviam dialogui.
  • Pilietinės erdvės mažėjimas: ekspertai sutaria, kad pastarųjų metų įvykiai turėjo didžiulę įtaką pilietinės erdvės susitraukimui. Tai sumažino galimybes laisvai ir atvirai reikšti nuomonę, diskutuoti ir siekti pokyčių.
  • Dezinformacijos ir propagandos plitimas lemia visuomenės pasitikėjimo institucijomis mažėjimą ir radikalizacijos augimą.
  • Korupcija tebėra opi problema, kelianti grėsmę demokratijos pamatams.
  • Nepakankamas pilietinis dalyvavimas. Nors rinkimų aktyvumas Lietuvoje yra gan aukštas, kitose pilietinio dalyvavimo formose, pavyzdžiui, pasirašant peticijas ar protestuose, dalyvauja mažiau žmonių. Tai rodo, kad visuomenė nepakankamai įsitraukia į sprendimų priėmimo procesą.

Analizuoti demokratijos iššūkius ir būklę, kalbėti apie įvairovę istoriniuose kontekstuose, nagrinėti žmogaus teisių padėtį – tai Atviros Lietuvos fondo įgyvendinamų projektų linija. Dirbdami drauge su tarptautiniais partneriais, siekiame idėjų, požiūrių ir minčių įvairovės, į Lietuvos patirtis raginame pažvelgti platesniame regiono ar istorijos kontekste.

DEMOKRATIJOS IŠŠŪKIAI

Siekiant sustiprinti demokratiją Lietuvoje ir regione, būtina spręsti jai kylančius iššūkius, ieškoti būdų kalbėtis ir išgirsti vieniems kitus, tačiau svarbu ir suprasti, kad šie iššūkiai nėra unikalūs – su jais susiduria daugelis demokratinių valstybių. Todėl kurdami ir įgyvendindami projektus siekiame skatinti tarpusavio pagarbą ir toleranciją, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimus, taip pat geriau ir giliau suprasti, kokie iššūkiai kyla demokratijai bei ieškome būdų, kaip juos įveikti.

ISTORINĖ ATMINTIS

Dalis mūsų projektų yra susiję su istorinės atminties tyrinėjimais. 1989-1991 metais mūsų valstybėje vyko didžiulė transformacija. Tai ne tik Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas, bet ir perėjimas nuo totalitarinio režimo prie demokratijos, nuo planinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos, nuo prievartinio režimo prie žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimo. Mūsų visuomenė per kelerius metus patyrė didžiulę transformaciją, tačiau mes vis dar itin mažai girdime įvairovės naratyvus. Kaip žmonės tuo metu jautėsi, ką išgyveno, ko baiminosi ir ko tikėjosi? Savo projektais siekiame atskleisti balsų, nuomonių ir patirčių įvairovę tam, kad galėtume įvairiapusiškai kalbėti apie šį laikotarpį bei jo pasekmes ateities kartoms.

PILIETINIS DALYVAVIMAS

Pilietinis dalyvavimas ir įsitraukimas yra esminiai demokratijos elementai, skatinantys visuomenės narių aktyvų įsitraukimą į bendruomenės ir šalies gyvenimą. Visuomenė gali dalyvauti rinkimuose, plebiscituose ir referendumuose, taip išreikšdama savo nuomonę dėl svarbių politinių ir socialinių klausimų. Tam, kad žmonės galėtų įsitraukti tiek įvairios organizacijos turi sudaryti tam galimybes, tiek patys žmonės turi apie jas žinoti, suprasti ir pasinaudoti. Pilietinio dalyvavimo ir įsitraukimo projektus palaikome ir įgyvendiname tiek Lietuvoje, tiek kitose regiono valstybėse, pavyzdžiui, Ukrainoje