VšĮ „Atviros Lietuvos fondasprograma, skirta regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir žmogaus teisių projektams finansuoti

Šiuo metu

vyksta paraiškų vertinimas

Programa „Verta!“ yra skirta žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimui ir jų vykdomiems projektams finansuoti. Programos dėmesio centre – organizacijos ir projektai, susiję su etninėmis mažumomis, migrantais ir pabėgėliais, LGBT+, pažeidžiamomis moterimis, vaikais ir kitomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis, siekiant užtikrinti jų lygiateisiškumą, skatinant solidarumą, taip pat gerinant pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygas. Daugiausia dėmesio bus skiriama regioninėms, mažoms NVO stiprinti. 

Programą „Verta!“ parengė ir įgyvendina VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, ji yra finansuojama Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. 2023-2025 metais NVO gebėjimų stiprinimui ir  bus skirta 2,7 mln. eurų. 

Pirma, tai specialiai nevyriausybinių organizacijų reikmėms ir iššūkiams pritaikyti mokymai, kuriuose galės dalyvauti net 2 kiekvienos atrinktos organizacijos atstovai. NVO akademijoje savo sričių profesionalai mokys, kaip pritraukti lėšų organizacijai, profesionaliai parengti projektus, užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą, skleisti savo žinią, komunikuoti su bendruomene. Mokymai truks 7 mėnesius.

Antra, tai galimybė įgyvendinti projektus savo bendruomenėje, skatinant lygiateisiškumą, solidarumą, didinant pilietinį ir demokratinį dalyvavimą. Taip pat pasidalinti projektų patirtimi su panašiomis organizacijomis, veikiančiomis kituose regionuose ar nacionaliniu lygmeniu.

Trečia, tai galimybė savo žinią skleisti nacionalinėje ir net tarptautinėje erdvėje bei stiprinti advokacijos tinklą, įgyti tarptautinės patirties.

Programoje „Verta!“ gali dalyvauti tiek nacionalinės advokacijos, tiek regionuose veikiančios, mažos organizacijos. Būtent mažoms regioninėms organizacijoms ir bus skirtas didžiausias dėmesys, organizuojant dviejų etapų programą.  

Regioninėms, mažoms NVO numatyta dviejų etapų programa: pirmiausia po atrankos anketų vertinimo ir pokalbio atrinktos organizacijos bus kviečiamos į ilgalaikę gebėjimų stiprinimo programą “NVO akademija. Socialinių lyderių programa”. Baigusios mokymus organizacijos galės teikti paraiškas projektų finansavimui. 

Nacionalinės advokacijos NVO 2023 m. pabaigoje bus kviečiamos teikti paraiškas projektų finansavimui, į projektus įtraukiant keitimosi patirtimi ir bendradarbiavimo su mažomis NVO veiklas. Joms taip pat bus skirti advokacijos stiprinimo mokymai bei advokacijos tinklo plėtros veiklos. 

Pareiškėjai, nesutinkantys su atrankos anketos ar projektų paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais ir turintys pagrįstų argumentų, gali pateikti apeliaciją. Apeliacijos teikiamos tik dėl administracinio tinkamumo vertinimo metu galimai įvykusių faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų.

Apeliacijos teikimo tvarka:

 1. Pareiškėjas, nesutinkantis su ALF sprendimu dėl programos „Verta!“ administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos gali pateikti laisvos formos apeliaciją.
 2. Apeliacijos teikiamos el. pašto adresu  info@olf.lt .
 3. Apeliacijos siunčiamos el. paštu, todėl apeliacijos gavimo data laikoma el. laiško gavimo data.
 4. ALF per 3 darbo dienas atsiųs patvirtinimą, kad apeliacija yra gauta.
 5. ALF sudarytas Apeliacinis komitetas per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo ją išnagrinės (nagrinėjant apeliaciją, komitetas pareiškėjo gali paprašyti pateikti papildomus ar patikslinti pateiktus dokumentus).
 6. Apeliacinis komitetas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  • Apeliaciją tenkinti ir atrankos anketą ar paraišką teikti tolesniam vertinimui;
  • Apeliacijos netenkinti.

7. ALF argumentuotas sprendimas bus pateiktas pareiškėjui el. paštu. Sprendimas yra galutinis.

Kviečiame susipažinti su skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pateikus skundą, jis bus nagrinėjamas pagal šias taisykles. Skundai turi būti pateikiami elektroniniu paštu pranesejai@olf.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo išsiuntimo datos.

SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Kvietimo dokumentai nevyriausybinėms organizacijoms iki gegužės 2 d. | KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Programos ekspertų atranka iki balandžio 24 d. | KVIETIMAS PASIBAIGĘS
Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai į ekspertus

KVIETIMAS EKSPERTAMS

Kandidato anketa

Ekspertų darbo reglamentas

Kaip dalyvauti regioninėms NVO?

 • 1 atrankos etapas. 2023 m. vasario 28 d. skelbiamas atviras kvietimas teikti atrankos anketas dalyvavimui 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. Atrankos anketos su priedais turi būti atsiųstos iki gegužės 2 dienos 23 val. 59 min. 
 • 2 atrankos etapas. Įvertinus gautas atrankos anketas ne mažiau kaip 50 atrinktų NVO komandų dalyvauja 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. NVO akademija atrinktoms organizacijoms vyks 2023 rugsėjo – 2024 kovo mėnesiais. 
 • 3 atrankos etapas. Gebėjimų stiprinimo programą  „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ baigusios  NVO 2024 m. pavasarį kviečiamos teikti paraiškas organizacijos vykdomiems projektams finansuoti. 2024 m. projektų  finansavimo konkursas uždaras, skirtas tik  2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ dalyvavusioms organizacijoms. 

Įvertinus projektų paraiškas ne mažiau kaip 34-ioms NVO skiriama parama projektų  įgyvendinimui. Projekto trukmė – nuo 10 iki 12 mėn, didžiausia galima suma – 30 000 Eur. 

Svarbios artimiausios datos: 

2023 m. gegužės 2 diena – regioninėms, mažoms NVO atrankos į gebėjimų stiprinimo programą  „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ anketų pateikimas! 

Kaip dalyvauti nacionalinės advokacijos NVO?

Didelėms nevyriausybinėms organizacijoms (pvz., skėtinėms asocijuotoms struktūroms) kvietimas teikti projektus bus skelbiamas 2023  metų pabaigoje.

Turite klausimų, kaip dalyvauti programoje „Verta!“? Žiūrėkite programos pristatymo įrašą!

Informaciniai programos renginiai (pasibaigę)

Programą „Verta!“ pristatėme nevyriausybinėms organizacijoms penkiuose Lietuvos miestuose. Aplankėme Alytų, Tauragę, Telšius, Molėtus ir Kupiškį. Daugiau nei 150 dalyvių iš 70 skirtingų organizacijų sužinojo apie pačią programą ir dalyvavo istorijų pasakojimo dirbtuvėse. Dalinamės renginių metu užfiksuotomis akimirkomis. Taip pat dalinamės renginiuose rodyta prezentacija.

Programą finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštas požiūris ar nuomonės yra tik autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomones. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už jas atsakinga.