nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 10 d.

Kviečiame teikti anketas į gebėjimų stiprinimo programą „NVO lyderių akademija”

ATVIRI KVIETIMAI DALYVAUTI PROGRAMOJE

Kvietimo dokumentai nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje „NVO lyderių akademija”

iki rugsėjo 10 d. vykstantis kvietimas

Programos dokumentai:
Kvietimas
Kvietimo gairės 

Dokumentai, kuriuos turi užpildyti pareiškėjas:
Organizacijos anketa
Deklaracijos forma

Pateiktų anketų laukiame iki 2024 m. rugsėjo 10 d., 23.59 val. (Lietuvos laiku).

Anketos kartu su papildomais dokumentais teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. paštu projektai@olf.lt.

Skundai ir apeliacijos

Kviečiame susipažinti su skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pateikus skundą, jis bus nagrinėjamas pagal šias taisykles. Skundai turi būti pateikiami elektroniniu paštu pranesejai@olf.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo išsiuntimo datos.

SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Pareiškėjai, nesutinkantys su atrankos anketos ar projektų paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais ir turintys pagrįstų argumentų, gali pateikti apeliaciją. Apeliacijos teikiamos tik dėl administracinio tinkamumo vertinimo metu galimai įvykusių faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų.

Apeliacijos teikimo tvarka:

 1. Pareiškėjas, nesutinkantis su ALF sprendimu dėl programos „Verta!“ administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos gali pateikti laisvos formos apeliaciją.
 2. Apeliacijos teikiamos el. pašto adresu  info@olf.lt .
 3. Apeliacijos siunčiamos el. paštu, todėl apeliacijos gavimo data laikoma el. laiško gavimo data.
 4. ALF per 3 darbo dienas atsiųs patvirtinimą, kad apeliacija yra gauta.
 5. ALF sudarytas Apeliacinis komitetas per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo ją išnagrinės (nagrinėjant apeliaciją, komitetas pareiškėjo gali paprašyti pateikti papildomus ar patikslinti pateiktus dokumentus).
 6. Apeliacinis komitetas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  • Apeliaciją tenkinti ir atrankos anketą ar paraišką teikti tolesniam vertinimui;
  • Apeliacijos netenkinti.

7. ALF argumentuotas sprendimas bus pateiktas pareiškėjui el. paštu. Sprendimas yra galutinis.

APIE PROGRAMĄ VERTA!“

Programa „Verta!“ yra skirta žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimui ir jų vykdomiems projektams finansuoti. Programos dėmesio centre – organizacijos ir projektai, susiję su etninėmis mažumomis, migrantais ir pabėgėliais, LGBT+, pažeidžiamomis moterimis, vaikais ir kitomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis, siekiant užtikrinti jų lygiateisiškumą, skatinant solidarumą, taip pat gerinant pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygas. Daugiausia dėmesio bus skiriama regioninėms, mažoms NVO stiprinti. 

Programą „Verta!“ parengė ir įgyvendina VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, ji yra finansuojama Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. 2023-2025 metais NVO gebėjimų stiprinimui ir  bus skirta 2,7 mln. eurų. 

PROGRAMOS VERTA!“ IŠSKIRTINUMAS

Pirma, tai specialiai nevyriausybinių organizacijų reikmėms ir iššūkiams pritaikyti mokymai, kuriuose dalyvauja net 2 kiekvienos atrinktos organizacijos atstovai. NVO akademijoje savo sričių profesionalai moko, kaip pritraukti lėšų organizacijai, profesionaliai parengti projektus, užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą, skleisti savo žinią, komunikuoti su bendruomene. Mokymai trunka 6 mėnesius

Antra, tai galimybė įgyvendinti projektus savo bendruomenėje, skatinant lygiateisiškumą, solidarumą, didinant pilietinį ir demokratinį dalyvavimą. Taip pat pasidalinti projektų patirtimi su panašiomis organizacijomis, veikiančiomis kituose regionuose ar nacionaliniu lygmeniu.

Trečia, tai galimybė savo žinią skleisti nacionalinėje ir net tarptautinėje erdvėje bei stiprinti advokacijos tinklą, įgyti tarptautinės patirties.

KAS GALI DALYVAUTI PROGRAMOJE VERTA!“?

Programoje „Verta!“ gali dalyvauti tiek nacionalinės advokacijos, tiek regionuose veikiančios, mažos organizacijos. Būtent mažoms regioninėms organizacijoms ir bus skirtas didžiausias dėmesys, organizuojant dviejų etapų programą.  

Regioninėms, mažoms NVO numatyta dviejų etapų programa: pirmiausia po atrankos anketų vertinimo ir pokalbio atrinktos organizacijos bus kviečiamos į ilgalaikę gebėjimų stiprinimo programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa”. Baigusios mokymus organizacijos galės teikti paraiškas projektų finansavimui. Regioninėms nevyriausybinėms organizacijoms skiriami 2 kvietimai: 2023 pavasarį ir rudenį.

Nacionalinės advokacijos NVO 2024 m. rugsėjį bus kviečiamos teikti paraiškas projektų finansavimui, į projektus įtraukiant keitimosi patirtimi ir bendradarbiavimo su mažomis NVO veiklas. Joms taip pat bus skirti advokacijos stiprinimo mokymai bei advokacijos tinklo plėtros veiklos. 

PASIBAIGĘ KVIETIMAI DALYVAUTI PROGRAMOJE

Kvietimas advokacijos NVO (pasibaigęs)

Kvietimo dokumentai nevyriausybinėms organizacijoms vykdančioms advokacinę veiklą žmogaus teisių klausimais iki liepos 2 d. | VYKSTANTIS KVIETIMAS 

Birželio 5 d. 15 val. kviečiame prisijungti į informacinį seminarą, skirtą projektų finansavimo kvietimui bei jo sąlygoms aptarti.  Daugiau informacijos apie seminarą rasite ČIA.

Programos dokumentai:
Kvietimas
Kvietimo gairės

Dokumentai, kuriuos turi užpildyti pareiškėjas:
Priedas nr.1 Paraiškos forma
Priedas nr.2 Projekto biudžeto forma 
Priedas nr.3 Pareiškėjo deklaracijos forma
Priedas nr.4 Partnerio deklaracijos forma

Kiti pareiškėjui aktualūs dokumentai:
Priedas nr.5 Galutinė projekto ataskaita

Pateiktų paraiškų laukiame iki 2024 m. liepos 2 d., 23.59 val. (Lietuvos laiku).

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. paštu projektai@olf.lt, laiško antraštėje nurodant „Projektas“.

1. Ar darbuotojai ir savanoriai turi būti naujai įdarbinti projekte, ar gali būti jau esami darbuotojai/savanoriai su priskirtu papildomu darbu projekte?

Darbuotojai ir savanoriai gali būti tiek naujai įdarbinti, tiek jau dirbantys/savanoriaujantys.

2. Ar darbuotojai ir savanoriai turi būti įdarbinti projekte, ar tiesiog organizacijoje?

Pirmo rodiklio reikšmei pasiekti bus skaičiuojami asmenys, kurie projekto vykdymo laikotarpiu buvo įdarbinti projekto vykdytojo organizacijoje bent 20 val. per savaitę arba asmenys, kurie projekto laikotarpiu projekto vykdytojo ir/ar partnerio organizacijoje turėjo savanorio statusą (sudaryta savanoriškos veiklos sutartis), vykdė savanoriškas veiklas bent 20 val. per savaitę.

3. Ar prie NVO darbuotojų ir savanorių priskiriami asmenys, dirbantys pagal paslaugų teikimo sutartį? Ar tokie asmenys gali dalyvauti projekte?

Projekto veiklose galės dalyvauti asmenys, dirbantys organizacijoje pagal paslaugų sutartis. Tačiau šių darbuotojų dalyvavimas negalės būti būti skaičiuojamas rodiklio reikšmei pasiekti.

4. Ar projektu turi būti pasiekti visi 5 rodikliai?

Taip, projektu turi būti pasiekti visi 5 rodikliai.

5. Ar partneris gali būti nacionaliniu lygmeniu veikianti koalicija?

Vienas iš svarbiausių šio kvietimo (ir „Verta!“ programos) tikslų yra pasidalinti patirtimi su konkrečiomis mažomis regioninėmis NVO. Partneriu gali būti nacionaliniu lygiu veikianti koalicija, tačiau siūlytume partneriais rinktis konkrečias mažas regionines NVO.

6. Ar partneris gali būti registruotas Vilniuje, jei veiklas vykdo visoje Lietuvoje?

Projekto partneris turi veikti nutolusiuose Lietuvos Respublikos regionuose (Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno, Vilniaus apskrityse, tačiau jo veikla negali apimti tik Kauno miesto, Kauno rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono). Taigi partneris gali būti registruotas Vilniuje, tačiau turi veikti anksčiau išvardintuose nutolusiuose regionuose.

7. Ar partneris gali būti viešoji įstaiga?

Taip, gali, jeigu atitinka visus Kvietimo gairių 2.2. punkto reikalavimus.

8. Kaip plačiai šiame kvietime yra suprantamos žmogaus teisės?

Šis konkursas skirtas organizacijoms vykdančioms advokaciją žmogaus teisių klausimas. Advokacija šiame kvietime suprantama, kaip visuomeninių interesų, ypač marginalizuotų visuomenės grupių gynimas, siekiant paveikti viešąją politiką. Kvietimas remiasi žmogaus teisių supratimu pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir orientuojasi į fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių bei pilietinių ir politinių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimą.

9. Kaip reikėtų suprasti NVO veiklą – „žmogaus teisių apsaugos standartų teisinio ir praktinio įgyvendinimo stebėsena“?

Žmogaus teisių stebėsena yra procesas, kurio metu ne tik stebimi, bet ir fiksuojami ir vertinami žmogaus teisių pažeidimai. Stebėsena apima įvairias veiklas, tokias kaip:

 • Informacijos apie žmogaus teisių pažeidimus rinkimas (apklausos, interviu, pranešimai, stebėjimas ir kt.).
 • Dokumentavimas (surinkta informacija dokumentuojama).
 • Analizė (surinkti duomenys analizuojami, nustatomos tendencijos, modeliai, priežastys).
 • Pranešimas (apie žmogaus teisių pažeidimus pranešama valdžios institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir visuomenei).

Advokacija (gali būti imtasi veiksmų siekiant apsaugoti žmogaus teises, įskaitant teisinę pagalbą aukoms, spaudimą vyriausybėms ir švietimo kampanijas).Daugiau informacijos ir pavyzdžių rasite ČIA.

10. Ką reiškia Galutinės ataskaitos vertinimas 10 proc, kaip šią sumą nurodyti (išskirti) biudžeto lentelėje?

10 proc. yra ne suma, o rodiklio dalis apskaičiuojant bendrą tinkamą finansuoti sumą. Biudžete nereikia nurodyti ar išskirti sumos ataskaitos vertinimui.

11. Ar bus žiūrima į metinių ataskaitų patvirtinimo ir pateikimo VĮ „Registrų centras“ datas?

Pareiškėjas VĮ „Registrų centras“ turi būti pateikęs 2022 ir 2023 m. arba tik 2023 m., jei Pareiškėjas veiklą pradėjo 2022-2023 m., finansines ir veiklos ataskaitas. Ataskaitų pateikimo datos nebus tikrinamos, bus tikrinamas tik pats ataskaitos pateikimo faktas.

12.  Kaip biudžete nurodyti netiesiogines išlaidas?

Netiesioginės išlaidos yra įtraukiamos į biudžetą prie veiklų išlaidų.

13. Kur biudžete nurodyti viešinimo plano išlaidas?

Projekto viešinimo plano išlaidos yra įtraukiamos į biudžetą prie skirtingų veiklų išlaidų.

14. Kaip šiame kvietime suprantama sąvoka „pažeidžiamos grupės“?

Pažeidžiamos grupės tai grupės, kurios patiria socialinę atskirtį, skurdą, gali būti diskriminuojamos, susiduria su įvairiais sunkumais įsidarbinant ar kreipiantis socialinės pagalbos; taip pat asmenys, patiriantys smurtą; etninių mažumų atstovai; migrantai; pabėgėliai; lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs žmonės (LGBT+); neįgalieji; benamiai; nuo tam tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys; izoliuoti pagyvenę asmenys; socialinės rizikos aplinkoje augantys vaikai; iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys ir pan.

Šiame kvietime terminai „pažeidžiamos grupės“ ir „marginalizuotos grupės“ naudojami sinonimiškai.

Pirmasis kvietimas (pasibaigęs)

Kvietimo dokumentai nevyriausybinėms organizacijoms iki gegužės 2 d. | KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Programos dokumentai
KVIETIMŲ GAIRĖS (atnaujinta 04.08)

Dokumentai, kuriuos turi pateikti NVO
Atrankos anketa (atnaujinta 03.20)
Deklaracija (atnaujinta 03.20)
Rekomendacija

 Nr.  Pareiškėjas Pareiškėjo veiklų vietovė
1 Asociacija Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – PAS Panevėžys
2 Asociacija Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Alytus
3 Viešoji įstaiga Pabėgėlių taryba (Refugee council of Lithuania) Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Rukla
4 Viešoji įstaiga Judesio ir minties teatras Vilnius, Šalčininkai
5 Asociacija Visagino trečiojo amžiaus universitetas Visaginas
6 Asociacija Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ Varėnos r., Alytaus apskritis
7 Asociacija Lietuvos hipofizės pacientų asociacija, trumpinys – LHPA visa Lietuva
8 Aocisacija Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius Alytus
9 Asociacija Asociacija „Bendraukime“ Mažeikių r.
10 Viešoji įstaiga Skaitmeninės etikos centras Visa Lietuva
11 Asociacija Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Panevėžio miestas ir rajonas
12 Viešoji įstaiga Užimtumo centras Kaunas
13 Asociacija Dulų asociacija visa Lietuva
14 Asociacija Onkologinių ligonių asociacija „Vilties kelias“ Utena
15 Asociacija Via Alba Mažeikiai
16 Asociacija Nemunėlio Radviliškio bendruomenė Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.
17 Asociacija Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Klaipėda
18 Viešoji įstaiga Šeimos centras „Kartu saldu“ Biržų m. ir rajonas
19 Asociacija Biržų rajono Pačeriaukštės kaimo bendruomenė Pačeriaukštė, Biržų r.
20 Asociacija Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ Mažeikiai
21 Viešoji įstaiga Gilės sodas Prienų r., Biržai, Kazlų Rūda
22 Asociacija Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ Rietavas, Plungė, Kretinga, Raseiniai
23 Viešoji įstaiga Mėlynas mėnulis Šiauliai
24 Asociacija Pasaulio alytiškių bendruomenė Alytus
25 Asociacija Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ Berteškių kaimas, Raseinių r.

Antrasis kvietimas (pasibaigęs)

KVIETIMAS PASIBAIGĘS

 

Programos dokumentai:
Antrasis kvietimas
Kvietimų gairės (atnaujinta 2023-04-08)

Dokumentai, kuriuos turi užpildyti pareiškėjas:
Organizacijos anketa
Pareiškėjo deklaracija
Partnerio rekomendacijos forma

Atrankos anketų laukiame iki lapkričio 6 d. 23:59 el.paštu projektai@olf.lt

Reitingo Nr. Pareiškėjas Pareiškėjo veiklų vietovė
1 Raseinių krizių centras Raseiniai
2 Lietuvos triračių sporto asociacija, LTSA Vilniaus, Šiaulių, Alytaus, Kauno, Telšių, Utenos, Marijampolės, Klaipėdos apskritis
3 Alytaus rajono asmenų su negalia draugija Alytaus rajono savivaldybė
4 VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras Klaipėdos apskritis
5 Viešoji įstaiga „Tapk laisvas“ Kauno miestas ir Kauno rajonas
6 Lietuvos agentūros ,,SOS vaikai“ Panevėžio skyrius Panevėžys ir jo apskritis
7 VšĮ ,,Namai visiems“ Šakių miestas ir rajonas
8 VšĮ „Švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centras“ Šilutės, Klaipėdos ir Kretingos regionas
9 Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai” Šiauliai
10 VšĮ „Tavo viltis“ Radviliškio miestas, Šiaulių apskritis
11 Kėdainių rajono Moterų krizių centras Kėdainių rajonas
12 VšĮ Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliai
13 Labdaros ir paramos fondas „Vilties spindulėlis“ Kaunas
14 Asociacija Laumžirgių slėnis Kirkliai, Telšių rajonas
15 VšĮ centras „Eik” Vilnius
16 Lietuvos parolimpinis komitetas Visa Lietuva
17 Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ Kaunas
18 Neįgaliųjų sportininkų asociacija Klaipėda
19 Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija AIDAS Klaipėdos apskritis
20 Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija Jurbarkas
21 Biržų „Artrito“ klubas Biržai
 

22

VšĮ „Galiu daugiau“ Marijampolė, Vilkaviškis, Kalvarija, Kaunas, Vilnius, Telšiai, Šiauliai, Klaipėda, Kėdainiai, Plungė ir kiti Lietuvos miestai
23 VšĮ Socialinės integracijos centras „Mes kartu“ Pravieniškės, Kaišiadorių rajonas
24 VšĮ Vaikų linija Visa Lietuva
25 Telšių krizių centras (TKC) Telšiai
26 Visuomeninė organizacija „Senjorų pasaulis“ Visa Lietuva (veikla nuotolinė)
27 Asociacija „Trinus“ Kėdainių rajonas, Aristavos kaimas

Skundai ir apeliacijos

Kviečiame susipažinti su skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarka. Pateikus skundą, jis bus nagrinėjamas pagal šias taisykles. Skundai turi būti pateikiami elektroniniu paštu pranesejai@olf.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo išsiuntimo datos.

SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Pareiškėjai, nesutinkantys su atrankos anketos ar projektų paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais ir turintys pagrįstų argumentų, gali pateikti apeliaciją. Apeliacijos teikiamos tik dėl administracinio tinkamumo vertinimo metu galimai įvykusių faktinių klaidų ar procedūrinių neatitikimų.

Apeliacijos teikimo tvarka:

 1. Pareiškėjas, nesutinkantis su ALF sprendimu dėl programos „Verta!“ administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos gali pateikti laisvos formos apeliaciją.
 2. Apeliacijos teikiamos el. pašto adresu  info@olf.lt .
 3. Apeliacijos siunčiamos el. paštu, todėl apeliacijos gavimo data laikoma el. laiško gavimo data.
 4. ALF per 3 darbo dienas atsiųs patvirtinimą, kad apeliacija yra gauta.
 5. ALF sudarytas Apeliacinis komitetas per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo ją išnagrinės (nagrinėjant apeliaciją, komitetas pareiškėjo gali paprašyti pateikti papildomus ar patikslinti pateiktus dokumentus).
 6. Apeliacinis komitetas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
  • Apeliaciją tenkinti ir atrankos anketą ar paraišką teikti tolesniam vertinimui;
  • Apeliacijos netenkinti.

7. ALF argumentuotas sprendimas bus pateiktas pareiškėjui el. paštu. Sprendimas yra galutinis.

Ekspertų atranka (pasibaigusi)

Programos ekspertų atranka iki balandžio 24 d. | KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai į ekspertus
KVIETIMAS EKSPERTAMS
Kandidato anketa
Ekspertų darbo reglamentas

Virtualus programos pristatymo renginys

Kodėl organizacijoms verta mokytis?

Programą finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštas požiūris ar nuomonės yra tik autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomones. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už jas atsakinga.